Česká společnost protetické stomatologie

Protetika a stárnoucí populace

Česká společnost protetické stomatologie uspořádala dne 3. prosince 2010 v posluchárně Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze stejnojmenný odborný seminář, jehož smyslem bylo přinést současný pohled na ošetřování seniorů.

Celé setkání zahájil Doc. MUDr. Jiří Zemen, PhD., prezentací rozdělenou do tří větších bloků. Upozornil, že naše populace stárne, a ačkoliv stáří není nemoc, ošetřování seniorů vyžaduje odpovídající přístup. V poměrně podrobné úvodní části věnované stárnutí organismu seznámil posluchače se změnami na buněčné, orgánové i celkové úrovni včetně psychických změn. Již v této zdánlivě teoretické kapitole zazněla celá řada podnětů, jak usnadnit seniorům pobyt v zubní ordinaci. Snížení hybnosti, úbytek svalové síly, slábnutí smyslů, to vše jsou omezení, na něž je dobré myslet a být na jejich praktické dopady připraven. Nezanedbatelná je též častá polymorbidita, rozsáhlá, někdy až nadbytečná medikace, a odchylky v účinku léčiv. Větší prostor byl věnován stárnutí obličeje, měkkých tkání, a jejich vlivu na vzhled.

V části Stáří a společnost zmínil přednášející možné předsudky vůči seniorům zakořeněné ve společnosti ovlivňované sdělovacími prostředky, a někdy též ze strany ošetřujícího týmu. Třetí část definovala obecné zásady ošetřování seniorů i komunikační strategie u zvláštních typů osobností či závažnějších handicapů. Zdůrazněna byla potřeba pečlivé anamnézy a zpětné vazby pro ošetřujícího během každé návštěvy i celé léčby. K ošetření seniora je třeba přistupovat na základě hlubšího seznámení s jeho osobností, jeho potřebami i zvláštnostmi. Zvlášť vyzdvihnuta byla lidská stránka vzájemného kontaktu během návštěvy ordinace.

MUDr. Jana Krňoulová, PhD., hovořila o domácí i profesionální péči o fixní i snímatelné zubní náhrady. Zvláštní pozornost věnovala mimo jiné komerčním čisticím prostředkům a jejich nežádoucím interakcím s některými protetickými materiály (kovy, tkáňové kondicionéry) a určitým negativům spojeným s nadužíváním fixačních prostředků na snímatelné náhrady včetně obsahu zinku v některých výrobcích. Zmínila též problematickou péči o obyvatele domovů pro seniory, kteří jsou často odkázáni na pomoc personálu i v ústní hygieně.

Doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., ve své přednášce o hybridních náhradách zmínila některé aspekty ošetřování seniorů s důrazem na nutnost uvážit i prognózu ošetřovaného. Především pak definovala hybridní náhrady jako náhrady, pod nimiž je ponechán jeden nebo více zubů či zubních kořenů, přičemž způsob úpravy radixu se může pohybovat od prostého ohlazení a ošetření výplní přes prefabrikáty po náročná laboratorně zhotovená řešení se zásuvnými spoji. Zmínila též některé výhody hybridních náhrad, zejména zachování čití prostřednictvím ponechaných zubních kořenů, zachování podstatného objemu alveolární kosti a usnadnění (a často i významné oddálení) přechodu na celkovou náhradu. Na několika případech dokumentovala poměrně dlouhou životnost na první pohled beznadějných zubů využitých pro hybridní náhradu.

MUDr. Jindřich Charvát, Csc., se zaměřil na využití implantátů u vyšších věkových kategorií, zdůraznil význam dlouhodobé morální životnosti a umožnění oprav, úprav a doplnění protetické práce. Zatímco se všeobecně hovoří o životnosti implantátů, méně se myslí na stav, kdy dojde ke změně protetické situace v ústech a novým podmínkám je nutné přizpůsobit protetické řešení. Ne vždy je ve vyšším věku možné zopakovat původní ošetření s veškerými časovými i finančními nároky. Přednáška byla doplněna řadou kasuistik, které by autor dle svých slov dnes řešil jinak, dokonce již v době zhotovení je považoval za „sociální kompromis“. Tyto případy však dobře ilustrovaly potřebu kreativního uvažování v situacích, kdy je sice medicínsky možné vyhovět přáním pacienta, ale konečné řešení vyžaduje nestandardní pojetí.

Z diskuze účastníků vyplynulo, že ačkoliv má řada seniorů omezené možnosti, není neobvyklé setkání s pacientem, který vyžaduje po všech stránkách náročné ošetření. Ošetřování seniorů je tak výzvou k udržování poměrně širokého repertoáru postupů - od zmíněných nejmodernějších a nejnáročnějších po klasická jednoduchá, ale účelná řešení s příznivým poměrem cena - výkon.

Uvedený seminář otevřel poněkud opomíjené téma. Problematika protetiky u stárnoucí populace bude stále aktuálnější s ohledem na prudce narůstající počty seniorů v naší společnosti a současně s jejich zvyšujícími se nároky na kvalitu protetického ošetření. Vše tak souvisí s kvalitou života seniorů. Že se jedná o téma potřebné, a ne příliš často diskutované, potvrdila i široká rozprava účastníků odborného semináře. Problematika zaujala rovněž přítomné studenty zubního lékařství i oboru zubní technik. Výbor České společnosti protetické stomatologie proto do budoucna uvažuje o opakování podobných akcí také na jiných místech naší republiky.

Za výbor České společnosti protetické stomatologie
MUDr. Richard Klail

Autorka fotografií: MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.