Česká společnost protetické stomatologie

Setkání japonských protetiků v Jokohamě

Doc. MUDr. Hubálková Hana, Ph.D., Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., DMD, Praha

Japonská protetická společnost (Japan Prosthodontic Society, JPS) byla založena v roce 1933 a v současné době sdružuje téměř 7000 osob. JPS každoročně pořádá v letních měsících na území Japonska odborná setkání svých členů a dalších zájemců o obor. Letošní 126. kongres se uskutečnil 28. 6. – 2. 7. 2017 v Jokohamě, v Centro Pacifico, které je nedílnou součástí hotelového komplexu Intercontinental Grand. Hlavním tématem výročního meetingu bylo: “What prosthodontists are expected by other specialties? What prosthodontists should be aiming for?“, nebo-li, co se od protetiků očekává a o co by měli protetici usilovat. Na kongresu bylo celkem přítomno 2800 účastníků, především mužů, až na výjimky Japonců a žen. Přednášejícími byli odborníci, zvláště v protetice, gnatologii, v materiálech a technologiích, dále zubní technici a dentální hygienistky. Jazykem kongresu byla japonština, výjimku tvořilo „International symposium“, které se konalo v angličtině a bylo simultánně tlumočeno do národního jazyka.

Odborný program kongresu probíhal po celé 3 dny ve více sálech současně do pozdních večerních hodin a zahrnul všechna aktuální témata současné světové protetiky včetně důležité mezioborové spolupráce. Přednášky i posterové prezentace se zabývaly moderními CAD/CAM technologiemi ve fixní i snímatelné protetice a trendy v protetické léčbě, preparacemi zubů z pohledu lékaře, zubního technika i limity SW a HW CAD/CAM postupů. Celá jedna programová sekce se věnovala pružným podkládacím hmotám a jejich klinickému přínosu, další blok přednášek se zaměřil na problematiku okluze (porušená okluze a protetická rekonstrukce s ohledem na Eichnerovu klasifikaci defektů). JPS dokonce vyzývá k revizi tradičních náhledů na tuto problematiku v souvislosti s aktuálními poznatky získanými pomocí sofistikovaných vyšetřovacích metod. Zazněly příspěvky na téma snímatelné náhrady a vyšetřování jejich mastikační funkce či dostavby endodonticky ošetřených zubů kompozity a FRC čepy. Setkali jsme se s dalšími nejen pro Japonsko aktuálními tématy: využití implantátů při ošetřování seniorů, budoucnost tkáňového inženýrství v protetice, vliv orálních funkcí na kvalitu života. Prostor věnovaný estetice při protetickém ošetřování chrupu byl minimální – lze říci, že hlavní důraz je kladen na funkčnost chrupu jako celku. Japonští kolegové věnují rovněž velkou pozornost kvalitě ústní hygieny a několik přednášek se zabývalo profesionální péčí o hygienu zubních náhrad. Workshopy i posterové prezentace v počtu 143 letos rozvinuly již na loňském 125. kongresu JPS diskutovanou tématiku digitální technologie – její potenciál a limity, význam mezioborové spolupráce, přístrojové vybavení ordinací i laboratoří včetně problematiky skenerů.

Panelová diskuze v rámci mezinárodní sekce kongresu – prof. Laura S. Himawan a doc. Hana Hubálková odpovídají na četné dotazy z pléna Stomatologové v Japonsku se již řadu let zaměřují na specifika protetického ošetření stárnoucí populace. Jedním z velkých problémů japonské společnosti jsou rostoucí počty seniorů a stále klesající porodnost. Evropa tuto problematiku začala také řešit: zvláště ve skandinávských zemích a ve Švýcarsku jsme svědky zavádění specializací v medicíně včetně stomatologie orientující se na ošetřování seniorů. Polymorbidita, demence a bezmocnost jsou hlavními faktory, které limitují indikace různých vyšetřovacích a především léčebných postupů. Významným omezením jsou i socioekonomické poměry pacientů.

Data v tabulkách č. 1 až 3, převzatá z přednášky prof. Chikahira Ohkuba, dokumentují porovnání cen za vybraná stomatologická ošetření.

V Yokohamě také zazněla pro nás neobvyklá témata, např. o úctě k nositelům pokroku, k tomu, co objevili naši předchůdci v oboru, ke znalostem a dovednostem, které dnes někdy považujeme za triviální, na které mnohdy nevědomě navazujeme a bez kterých bychom se neobešli. Jedna kongresová sekce měla název „Learning from the experiences of our predecessors“.

Netradiční byla organizace přednášky pro laickou veřejnost – Open lecture for citizen s názvem „The keys of good health and longevity – the importance of occlusion, mastication, nutrition“. Samostatnou sekci měly i přednášky pro dentální hygienistky, workshopy a posterové prezentace. Přednášejícími byli především japonští odborníci, zahraničí reprezentovaly tři pozvané ženy – prof. Frauke Müller ze Švýcarska, doc. Hana Hubálková z České republiky a prof. Laura Himawan z Indonesie.

Prof. Müller je vedoucí odd. gerontologie a snímatelné protetiky na univerzitě v Ženevě a mimo jiných aktivit je členem výboru ITI (International Team for Implantology). Přednášela o využití dentálních implantátů u geriatrických pacientů, zvláště u bezzubých čelistí a v souvislosti s dostatečnou výživou seniora.

Doc. Hubálková (člen výboru Evropské protetické asociace, prezident EPA 2014-2015) se ve své přednášce “Modern prosthetic dentistry and its impact on current European clinical practice“ zaměřila na narůstající význam digitalizace v evropské protetice, její možnosti i limity, dále na související potřebu nových protetických specialistů - inženýrů i na úlohu stomatologů v době stárnutí populace a specifika ošetřování seniorů. Na závěr přednášky vyzdvihla význam mezinárodní spolupráce v oblasti vědy i pregraduálního a postgraduálního vzdělání ve stomatologii. V panelové diskuzi „Trends on current prosthetic treatment – reports from Europe and Indonesia“ odpovídala na dotazy týkající se specializací ve stomatologii, dostupnosti pooperačních náhrad, zakládání specializovaných oddělení pro „maxilofaciální protetiku“, zapojení žen ve stomatologii i možnost částečných pracovních úvazků (Obr. 1).

Prezident  kongresu prof. Chikahiro Ohkubo, DMD., Ph.D. společně s představitelkami Evropské protetické asociace a České společnosti protetické stomatologie doc. MUDr. Hanou Hubálkovou, Ph.D. a doc. MUDr. Marií Bartoňovou, CSc. Prof. Laura Himawan, z university v Jakartě, předsedkyně Indonéské protetické společnosti, hovořila o možnostech studia oboru (32 dental schools), rozvoji stomatologie, včetně trendů protetického ošetřování v Indonésii (258 mil. obyvatel), o převaze žen v oboru i o problematice léčitelů-dentistů („underground dentists“), kteří bez vzdělání v odlehlých regionech země rozprostřené na 13 000 ostrovech suplují nedostatek erudovaných stomatologů.

Kongres japonských protetiků za předsednictví prof. Chikahira Ohkuba (Obr. 2) z Tsurumi University ukázal velké odhodlání ošetřovat své pacienty efektivně a na vysoké úrovni. Tento trend zdůraznil v hlavní přednášce i prezident Japonské protetické společnosti prof. Tetsuo Ichikawa z Tokushima University s názvem „Prosthodontics drives dentistry with pride and responsibility“.

Organizace celého kongresu, péče o přednášející a pohostinnost i tradiční všudypřítomné úsměvy a úklony, pořádek a čistota byly z pohledu Evropana opravdu příkladné. Více informací o Japonské protetické společnosti a jejich odborném časopise Journal of Prosthodontic Research najdete na www.hotetsu.com.

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.