Česká společnost protetické stomatologie

Stanovy Evropské protetické asociace

I.Společnost

Společnost se nazývá Evropská protetická asociace. Jejími cíli je rozvíjet vedení a podporovat výuku i praxi protetické stomatologie v Evropě.

II.Členství

Společnost tvoří řádní, čestní a korespondující členové.
 1. Řádnými členy se mohou stát ti lékaři, zubní lékaři a vědci, kteří se zajímají o stomatologickou protetiku a jsou zvoleni. Mohou pocházet z kterékoliv země.

  Zájemce o členství podává formální přihlášku. Ti, kteří jsou členy národní protetické organizace, jsou po podání žádosti automaticky volitelnými členy. Ostatní žadatelé předkládají krátké curriculum vitae, které dokládá jejich zvláštní zájem o stomatologickou protetiku.

  Žádosti o členství jsou nejprve posouzeny a schváleny Radou. Seznam kandidátů je vyvěšen na nástěnce během konference, aby jej mohli posoudit delegáti. Jména žadatelů o členství jsou čtena v rámci formální agendy na Výroční členské schůzi a schvalována všeobecným hlasováním přítomných členů.

 2. Čestné členství může být propujčeno těm, kdož se významným způsobem zasloužili o rozvoj protetického vedení nebo jinak posloužili zájmům stomatologické protetiky. Čestné členství doporučuje výkonná rada a musí být jednomyslně schváleno Asociací na Výroční členské schůzi. Tato kategorie členství je omezená.
 3. Korespondenční členství je na pozvání Rady.

III.Roční členský příspěvek

Roční členský příspěvek je třeba zaplatit po přijetí za člena na Výroční členské schůzi a každý následující rok. Výši příspěvku navrhuje Rada a a schvalují členové na Výroční členské schůzi. VŠICHNI členové s výjimkou doživotních čestných členů JSOU POVINNI zaplatit členský příspěvek neprodleně. Čestný pokladník pošle jednu upomínku těm členům, kteří nezaplatili svůj příspěvek k 1. lednu.

Příspěvky vybrané asociací spravuje Evropský protetický trust.

IV. Odnětí členství

Na člena, který dluží příspěvky za celé dva roky,bude nahlíženo jakoby se svého členství vzdal. Jeho jméno je vymazáno z databáze i webových stránek. Pokud usiluje o členství, musí být znovu zvolen Výroční členskou schůzí a zaplatit odpovídající příspěvky.

V.Rada

Sestává z prezidenta, prvního prezidenta elekta, který bude v úřadu následovat, a druhého prezidenta elekta, který nastoupí po něm. Každý prezident po roce stráveném v úřadu zůstává v Radě jeden rok jako minulý prezident a dalších pět let jako emeritní prezident. Čestný sekretář, čestný pokladník a čestný redaktor -webmaster jsou rovněž členy Rady s hlasovacím právem. V Radě rovněž zasedají tři řadoví členové, kteří musí být členy EPA, jsou voleni na tříleté funkční období a tento termín mohou překročit pouze za výjimečných okolností a se souhlasem Rady.

V mimořádném případě mohou být Radou kooptováni nanejvýš tři členové, kteří vykonávají funkci po dobu nezbytně nutnou, kdy je zapotřebí využít jejich odbornosti nebo nanejvýš jeden rok.

Prezident, čestný sekretář a čestný pokladník tvoří Výkonný výbor, který spravuje záležitosti společnosti v době mezi schůzemi Rady.

VI.Povinnosti Rady

Rada je povinna řídit spravedlivě záležitosti Asociace a pořádat její setkání za co nejlepších podmínek pro členy a v souladu s cíli Asociace. Rada se schází před Výroční členskou schůzí a referuje jí o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit blaho Asociace.

VII.Volby funkcionářů

Funkcionáři Asociace jsou každoročně voleni Výroční členskou schůzí.

Písemné nominace budoucího prezidenta elekta zašlou čtyři členové z nejméně dvou různých evropských zemí čestnému sekretáři nejméně jeden měsíc před konáním schůze. Nominovaní MUSÍ potvrdit, že jsou připraveni pracovat jako prezidenti Asociace, a že jsou schopni uspořádat budoucí konferenci v evropské lokaci podle vlastního výběru, obvykle ve své domovské zemi. Nominace posoudí na své schůzi Rada a její členové zvolí úspěšné kandidáty. Rada není povinna zvolit kandidáta, u něhož není přesvědčena, že je zárukou důstojného výkonu funkce prezidenta EPA. Jména úspěšných kandidátů oznámí na Výroční členské schůzi spolu s výsledky ostatních voleb. Pokud neobdrží žádné nominace, Rada smí doporučit budoucího prezidenta Asociace, ale toto rozhodnutí MUSÍ být jednomyslné a nominovaní musí potvrdit, že chtějí pracovat jako budoucí prezident. Rada obvykle neuvažuje o budoucích prezidentech a místech konání konference dále jak čtyři roky dopředu.

Čestný sekretář vyzve k nominacím na JEDNO místo řadového člena Rady každý rok. Nominace jsou podávají písemnou formou (případně emailem, pokud jsou následně potvrzeny podepsaným dopisem) nejméně dva členové a musí být čestnému sekretáři doručeny nejméně měsíc před schůzí Rady, která předchází výroční konferenci. Pokud je nominováno více kandidátů, o úspešném kandidátu rozhodne Rada, pokud je zapotřebí, tajnou volbou. Pokud čestný sekretář žádné nominace neobdrží před výroční konferencí, členové Rady mohou navrhnout řadového člena Rady na schůzi Rady před výroční konferencí. Nominovaní MUSÍ potvrdit, že chtějí pracovat jako členové rady a účastnit se jejích schůzí dříve, než jejich volbu schválí Výroční členská schůze.

Nominace na čestného sekretáře, čestného pokladníka a čestného redaktora - webmastera mohou být rovněž podány písemně sekretáři s tím, že délka výkonu u těchto funkcí se předpokládá maximálně šest let. Je přípustná i nominace sebe sama, nominovaní musí potvrdit, že jsou připraveni plnit své povinnosti vyžadované po nich v zastoupení EPA. Než nastane poslední rok funkcionáře v úřadě, je zvolen jeho nástupce, který bude pracovat v Radě a podle potřeby asistuje odcházejícímu funkcionáři. Volené funkce v EPA jsou čestné a nejsou honorovány, hrazeny jsou pouze rozumné náklady spojené s výkonem povinností.

Dále je třeba nominovat kandidáty na dva čestné auditory. Stávající čestní auditoři mohou být zvoleni opakovaně.

Funkcionáři EPA obvykle nejsou oprávněni žádat úhradu cestovních výloh v souvislosti s konferencí EPA, předpokládá se, že se zúčastní konference jako delegáti a zaplatí účastnický poplatek.

VIII.Povinnosti presidenta

Prezident dohlíží na organizaci všech zasedání Rady i Asociace, předsedá jim a koná vždy v nejlepším zájmu Asociace.

IX.Povinnosti presidentů elektů

Prezident elekt asistuje prezidentovi. V případě nepřítomnosti prezidenta předsedá první prezident elekt.

X.Povinnosti čestného pokladníka

Čestný pokladník odpovídá za příjmy a výdaje Evropského protetického trustu a vede o nich zvláštní záznam. Vede finance Trustu v úzké spolupráci se správci. Referuje Radě každý výdaj, který by běžní členové mohli považovat za nepřiměřený. Pokladník podává auditovanou finanční zprávu správcům trustu a Výroční členské schůzi.

XI. Povinnosti čestného sekretáře

Čestný sekretář vede drobnou agendu Asociace, pečuje o korespondenci a spolupracuje s prezidentem. Sekretář předkládá zprávu Výroční členské schůzi.

XII.Povinnosti čestného redaktora - webmastera

Čestný redaktor - webmaster připravuje vydání sborníku Asociace nejlepším možným způsobem, vede registr materiálů zaslaných Asociaci a dohlíží na jejich uložení nebo vrácení. Sborník Asociace se vydává v angličtině, každý člen obdrží jeho výtisk. Webmaster předkládá zprávu Výroční členské schůzi.

XIII.Výroční konference

Prezident organizuje výroční konferenci, která se koná v evropské zemi, kde prezident sídlí a vykonává praxi ve stomatologické protetice. Pouze za výjimečných okolností a po předchozím souhlasu Správců trustu i Rady lze uspořádat konferenci v jiné než Prezidentově domovské zemi. Výroční konference obvykle začíná každý rok první čtvrtek v září a trvá dva a půl dne v pěti blocích. Se souhlasem Rady lze datum konání konference posunout na později, ale měla by se konat brzy na podzim.

Prezident má právo požadovat od všech delegátů účastnický poplatek. Od delegátů nečlenů lze vyžadovat poplatek zvláštní. Doprovázející osoby, které nemají vzdělání zubního lékaře a nenavštěvují odborný program konference, zaplatí návštěvnický poplatek ke krytí nákladů na občerstvení a doprovodný program.

Účastnické poplatky mají krýt náklady na pořádání konference, a podle toho by měly být kalkulovány tak, aby na konci konference vznikl malý zisk. Všichni účastníci konference jsou POVINNI zaplatit požadovaný poplatek. Pouze Prezidentovi přísluší právo v individuálních případech poplatek snížit nebo prominout.

EPA je nezisková dobročinná organizace a jako taková nemá prostředky na podporu nebo sponzorování konference. Je nezbytné, aby komise organizující konferenci zajistila, že konference neskončí finanční ztrátou. Za finanční úspěch konference odpovídá prezident.

Pokud je konference zisková, odvádí se z přebytku za každého členského delegáta konference dar 10 Euro do fondu EPA.

XIV.Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se koná v pruběhu výroční konference Asociace a na čas, který je jí vyhrazen, nejsou vypisovány žádné jiné akce - prezentace ani schůze.

Výroční členská schůze se zabývá následující agendou:

 1. Zápis z předchozí schůze
 2. Volby funkcionářů
 3. Volby kandidátů členství
 4. Zpráva čestného sekretáře
 5. Zpráva čestného pokladníka
 6. Zpráva čestného redaktora / webmastera
 7. Budoucí výroční konference
 8. Různé

XV.Jednací jazyk shromáždění

Oficiálním jazykem konference je angličtina a jazyk hostitelské země je druhým jednacím jazykem.

XVI.Uvedení nového prezidenta

Prezident elekt je uveden do funkce prezidenta pro následující rok na konci výroční konference.

XVII.Hosté

Člen EPA může na odborný program setkání uvést nejvýše dva hosty. Tentýž host smí navštívit nanejvýš dvě po sobě jdoucí setkání a nemá přístup na jednání Výroční členské schůze.

XVIII.Změny stanov

Stanovy lze změnit pouze na členské schůzi. Navrhované změny je třeba oznámit sekretáři nejméně dva měsíce před jednáním, které je má schvalovat, a musí být schváleny tříčtvrtinovou většinou. Pokud je tentýž návrh postoupen příští konferenci, stačí ke schválení prostá většina.