Česká společnost protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

I.Obecná ustanovení

 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen “společnost”) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující na základě dobrovolnosti lékaře, ale i ostatní osoby projevující zájem o obor protetické stomatologie.
 2. Společnost působí na území České republiky. Sídlem společnosti je město Praha.
 3. Společnost je právnickou osobou, samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu podle platných předpisů a zákonů.
 4. Společnost se hlásí ke kolektivnímu členství České lékařské společnosti v Praze, spolupracuje s Českou stomatologickou společností, s Českou stomatologickou komorou a mezinárodními organizacemi protetické stomatologie.

II.Poslání a činnost společnosti

 1. Společnost usiluje a podporuje zvyšování teoretické i praktické úrovně zejména ambulantní protetickou stomatologii. Hájí zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace.
 2. Hlavní činností je pořádání odborných akcí pro své členy, ale i pro všechny ostatní zájemce s cílem seznámit a umožnit odbornou a vědeckou diskusi k probírané tematice. Odborné akce společnosti jsou nedílnou součástí postgraduální výchovy praktického zubního lékaře v protetické stomatologii.
 3. Společnost spolupracuje s ostatními odbornými společnostmi a regionálními spolky České lékařské společnosti, zejména stomatologických oborů za účelem řešení stejných problémů.
 4. Společnost spolupracuje a přímo se podílí na řešení odborných problémů a poskytování léčebné i preventivní péče a zdravotnickém výzkumu s Českou stomatologickou, lékařskou a lékárnickou komorou, dále s Ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými orgány, zejména klinickými a výzkumnými pracovišti, Všeobecnou zdravotní i dalšími pojišťovnami.
 5. Společnost zajišťuje informovanost svých členů o rozvoji protetické stomatologie ČR i v zahraničí a využití k tomu dostupné formy a prostředků.
 6. Společnost se zabývá úrovní postgraduální výchovy praktických zubních lékařů v protetické stomatologie a prosazuje zvýšení její úrovně.

III.Organizační struktura

 1. Společnost vyvíjí samostatnou vědeckou a hospodářskou činnost.
 2. Česká společnost protetické stomatologie vytváří s ostatními odbornými stomatologickými společnostmi, které jsou organizačními složkami, nebo kolektivním členem České lékařské společnosti koordinační výbor, jehož smyslem je poskytovat odborné informace všem stomatologům a reprezentovat lékařský obor stomatologie v České republice i v zahraničí. Účast v tomto výboru vychází z principů dobrovolnosti a nezávaznosti pro jednotlivé odborné společnosti.
 3. Společnost může na základě odborných požadavků svých členů vytvářet užší specializované odbornosti v sekcích . Pro činnost sekcí vydává společnost vlastní pravidla.
 4. Řídící a výkonné orgány společnosti jsou:
  • plenární schůze
  • výbor
  • revizní komise
 5. Funkční období orgánů společnosti je čtyřleté a je zakončené v posledním roce plenární schůzí s volbami. Plenární schůze je nejvyšším orgánem společnosti. V mezidobí řídí činnost výbor společnosti.
 6. Výbor a revizní komise společnosti jsou voleny tajnými volbami. Členové orgánů společnosti musí splňovat podmínku - řádné členství ve společnosti. Volby do orgánů společnosti se uskuteční při splnění podmínky pozvání všech členů. Volby jsou platné, když pro navrženého kandidáta hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů společnosti. Členové orgánů jsou zvoleni v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů, nejdříve pro členství ve výboru, pak členství v revizní komisi. Předsedové orgánů - výboru a revizní komise s nejvyšším počtem hlasů v pořadí pro výbor a pro revizní komisi. Všechny funkce v orgánech společnosti jsou čestné.
 7. Plenární schůze společnosti je nejvyšším orgánem a jen jí přísluší právo volit, rozhodovat o všech zásadních otázkách činnosti společnosti, rozhodovat o hospodářské aktivitě, stanovit výši členských příspěvků pro daný rok, vyjadřovat se a schvalovat práci orgánů společnosti. Společnost vyvíjí svou činnost na zásadách demokracie a respektování lidských práv. Plenární schůze společnosti je svolávána minimálně jedenkrát ročně.
 8. Členové orgánů společnosti jsou navrhováni z předních odborníků oboru. Změny ve složení orgánů přísluší provádět jen plenárním schůzím. Výbor tvoří předseda, vědecký sekretář, hospodář a 1 nebo 3 nebo 5 členů. Jednání výboru je platné při nadpoloviční účasti členů. Výbor podává plenární schůzi zprávu o své činnosti a hospodaření. Výbor je svoláván předsedou nebo vědeckým sekretářem minimálně 3x ročně. Jeho členové mají nárok na úhradu hotových výdajů ( cestovné, nocležné, stravné a náhrada ztraceného času) a náhradu za ušlý výdělek podle platných předpisů.
 9. Předseda výboru zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem. Zajišťuje běžnou agendu a řeší neodkladné záležitosti v době mezi zasedáními výboru. Svá rozhodnutí nechá projednat a schválit na nejbližším jednání výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje vědecký sekretář.
 10. Jménem společnosti podpisuje doklady předseda, vědecký sekretář a hospodář.
 11. Výbor společnosti v případě vydávání časopisu jmenuje redakční radu, která odpovídá za obsahovou náplň, vydávání a expedici časopisu. Vydávání časopisu se řídí platnými zákony o tisku a autorských právech.
 12. Výbor na základě požadavků doporučuje ke jmenování odborníky svého oboru do orgánů a organizací v ČR.
 13. Revizní komise je tříčlenná. Její práci řídí předseda revizní komise. Komise provádí 1x ročně kontrolu hospodaření a dodržování stanov a usnesení společnosti. Revize hospodaření se provádí i vícekrát ročně, pokud je to potřebné. Komise řeší spory uvnitř společnosti, je objektivní a nezávislá. Ze své činnosti se zodpovídá plenární schůzi. Její členové se mají právo účastnit schůze výboru, nemají právo hlasovat. Výbor společnosti je povinen na požádání předložit revizní komisi všechny potřebné doklady a dokumenty.

IV. Členství ve společnosti

 1. Členství ve společnosti je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem společnosti se může stát lékař nebo jiný odborník zabývající se problematikou související s protetickou stomatologií, absolvent oboru stomatologie na lékařské fakultě, české nebo zahraniční university, které je oprávněn k výkonu lékařské stomatologické praxe na území ČR. Vzniká na základě plné dobrovolnosti.
 3. Mimořádným členem společnosti se může stát kterýkoliv absolvent české nebo zahraniční vysoké školy projevující zájem o obor protetické stomatologie.
 4. Čestný člen je jmenován usnesením výboru České společnosti protetické stomatologie.
 5. Členství (řádné, mimořádné i čestné) není omezeno národností, rasou, státní příslušností, náboženským vyznáním nebo politickou příslušností.
 6. Členství zaniká písemným odhlášením člena nebo porušením povinností člena, zejména nezaplacením ročního členského příspěvku i po písemné výzvě do konce kalendářního roku.

V.Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo se zúčastnit všech akcí pořádaných společností.
 2. Člen je povinen dodržovat stanovy společnosti, hájit a prosazovat zájmy společnosti a přispívat k dobré úrovni oboru svou osobní iniciativou.
 3. Člen je povinen ve stanoveném termínu a ve schválené výši zaplatit roční členský příspěvek na konto společnosti. Čestní členové jsou od ročního příspěvku osvobozeni.
 4. Být volen do orgánů společnosti má právo řádný člen.
 5. Řádný člen má právo volit orgány společnosti a vyjadřovat se k její činnosti s právem hlasování na plenární schůzi.
 6. Mimořádní a čestní členové se zúčastňují plenárních schůzí společnosti s poradním hlasem.
 7. V ostatních právech a povinnostech se řádní, mimořádní a čestní členové společnosti nerozlišují.

VI.Hospodaření společnosti

 1. Společnost spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu. Hospodaření se řídí v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů. Je vedena potřebná písemná dokumentace a evidence.
 2. Zdroje finančních prostředků jsou:
  • registrační poplatek k přijetí za členy společnosti
  • roční členský příspěvek schválený plenární schůzí
  • příjmy z hospodářské činnosti společnosti bez daní
  • dary a jiné finanční dotace po odvodu daní.
 3. Finanční potřeby společnosti smí být použity v souladu se stanovami a platnými předpisy o hospodaření organizací. Rozpočet společnosti musí být vyrovnaný nebo s přebytkem.
 4. Pohyb finančních prostředků eviduje, sleduje a výbor pravidelně informuje hospodář společnosti, který za tuto práci odpovídá. Všichni členové jsou povinni respektovat jeho pokyny o vedení finančních prostředků. Doklad o výdeji finančních prostředků nesmí být proplacen bez podpisu předsedy a razítka společnosti nebo jím pověřeného člena výboru a evidování hospodářem, což ztvrdí svým podpisem.

VII.Vypořádání majetku pro případ zániku společnosti

 1. Movitý i nemovitý majetek společnosti bude před likvidací společnosti prodán a získané finanční prostředky budou po vypořádání závazků společnosti rozděleny rovným dílem mezi členy.

VIII.Závěrečná ustanovení

 1. Změny ve stanovách má oprávnění provést jen plenární schůze společnosti na základě hlasování.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti po schválení na plenární schůzi České společnosti protetické stomatologie a po registraci na MV ČR.
Doc. MUDr. Pavel Pešata, CSc.
MUDr. Josef Vacek, CSc.
MUDr. Zdeněk Kurka